Cele i zasady działania Fundacji.

Celami Fundacji są:

 1. Pomoc społeczna i charytatywna, rodzinom, i osobom w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej utratą majątku w egzekucji komorniczej.
 2. Pomoc charytatywna osobom chorym i niepełnosprawnym, pomoc socjalna, promocja i organizacja wolontariatu, działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne (jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego)w wymienionej działalności.
 3. Działalność charytatywna, pomocowa i edukacyjna, polegająca na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, leczenia, promocji zdrowia, oświaty i wychowania chorych dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz dzieci pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk.
 4. Pomoc w leczeniu dzieci i osób chorych
 5. Inicjowanie, wspieranie, finansowanie nowatorskich rozwiązań w następujących dziecinach: leczeniu, ochronie praw i wolności dzieci i osób, ochronie życia rodzinnego, profilaktyce społecznej.
 6. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży w celu ich leczenia, prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego oraz stawiania się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa.
 7. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 8. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację oraz wyrównywanie szans dzieci i młodzieży.
 9. Działalność na rzecz organizacji i ośrodków, których celami są; działalność społeczna, lecznicza, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, leczenia, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci młodzieży i osób dorosłych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
 2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 4. Organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, warsztatów, debat, wystaw i koncertów oraz innych imprez sportowych, artystycznych lub kulturalnych
 5. Współdziałanie z władzami, instytucjami i środkami masowego przekazu, bezpośredni kontakt z osobami, do których skierowana jest pomoc Fundacji a także współpracę z osobami zainteresowanymi jej działalnością w ramach działań zmierzających do osiągnięcia celów statutowych Fundacji, w tym udział w organizacjach zrzeszających krajowe i zagraniczne fundacje i instytucje, o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
 6. Pozyskiwanie środków na działalność Fundacji, w tym darowizn, pożyczek, subwencji i dotacji oraz organizowanie zbiórek środków finansowych
 7. Prowadzenie strony internetowej i innych form komunikacji elektronicznej.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Potrzebujesz pomocy z Egzekucją Komorniczą? Zadzwoń!!! + 501 842 442